بقا و ادامه حیات سازمان‌ها و اصناف در محیط کسب و کار پویای امروز وابسته به روش‌ها و سیستم های مدیریتی است. بهترین وسیله برای دریافت بازخورد، داشتن گزارش هایی جامع از رویدادها، رفتار مخاطب و عملکردهاست. سیستم گزارش ساز پذیرش24 امکان ارائه انواع گزارشات لازم را بر اساس نیاز مراکز درمانی به پزشکان و مدیران مراکز درمانی می‌دهد تا آنها بتوانند از این خدمات بهره برداری نمایند.

انواع گزارش های موجود در سامانه گزارش ساز پذیرش24

 • گزارش های نوبت های ویزیت شده یا ویزیت نشده و حذف شده بر اساس بازه های زمانی متعدد شامل بازه ثبت یا بازه ویزیت
 • گزارش خروجی بیمه برای مراکز درمانی جهت ارائه به بیمه گزار
 • گزارش های نوبت دهی مرکز با فیلتر تمامی فیلدهای مرتبط با نوبت
 • گزارش آماری نوبت دهی
 • گزارش وضعیت نوبت پزشکان
 • گزارش خدمات مرکز
 • گزارش مالی نوبت ها
 • گزارش نوبت ها بر اساس خدمات
 • گزارش لیست ثبت کنندگان نوبت
 • گزارش فراخوانی بیمار
 • گزارش عملکرد ماهانه پرسنل
 • گزارش تماس ها
 • و...

سایر امکانات سامانه گزارش ساز پذیرش24

 • امکان ایجاد دسترسی با کلیه جزئیات در کلیه بخش های سامانه برای کاربران
 • امکان گزارش گیری از عملکرد کاربران در سامانه
 • امکان تعیین لیست ستون های گزارش و نوع مرتب سازی به صورت دینامیک
 • امکان ارائه وضعیت نوبت هر پزشک بر روی پنل اختصاصی آن پزشک و یا بر روی اپلیکیشن پزشک
  • در این روش پزشک با نصب نرم افزار بر روی گوشی خود از وضعیت نوبت های خود در زمان های متعدد آگاه شده و امکان جا به جایی نوبت ها یا اعلام مرخصی برای پزشک فعال می گردد.