مطالب عمومی

طب و شاخ و برگ

یادداشت “دکتر بابک زمانی” اخیرا مطالبی در مورد ارتباطات ووظائف پزشکان و پرسنل پزشکی که از تریبونی مهم بیان شده…

نامه‌ هایی برای تمام فصول ۴

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” ۴-اشتغال همگان متفق القولند که بخش مهمی از طبیبان در کشور…

نامه‌ هایی برای تمام فصول ۳

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” ٣-آموزش معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت اخیراً در فراخوانی، خواهان نظردهی…

نامه هایی برای تمام فصول ۲

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” ٢-سرمایه این که بهداشت و درمان کالا نیست و بخش مهمی…

نامه‌ هایی برای تمامِ فصول

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” شش سال پیش در ابتدای دوره وزارت قبل نگارنده پنج مقاله…

نفت بر آتش

یادداشت روز سه شنبه روزنامه اعتماد وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت مهم ترین رویداد دوران وزارت اخیر طرح تحول…

ابتذال طبق مقررات

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” حصارها خراب شد و دانشگاه تا جاده‌های پیچ‌درپیچ و مرگ‌بار امتداد…

بی‌دود

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” چند روز بیشتر از افتتاح ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی در شهر تهران…

خشونت در درمانگاه

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” چند وقتی است که خبرها و تصویری از خشونت در یک…

ویزیت ؛جانِ کالا شده

یادداشت روز دوشنبه صفحه اخر شرق “دکتر بابک زمانی” گفته می‌شود که « ویزیت »، به معنای ملاقات طبیب و…
بستن
بستن