نوبتدهی بیمارستان رجایی

خبرها

بیمارستان شهید رجایی کرج همراه با پذیرش۲۴

بیمارستان شهید رجایی کرج در سال ۱۳۴۵ به عنوان درمانگاه فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با ۶۰۰۰ مترمربع…
بستن
بستن