پذیرش24
icon
icon سمیه بزرگی ثبت نظر برای سمیه بزرگی
نظر شما برای دیگر بیماران مهم است و به آن ها کمک می کند برای درمان بیماری خود، پزشک بهتری را انتخاب کنند. * 1- آیا این پزشک را به دیگران پیشنهاد میدهید؟ پاسخ به سوال الزامی است.
2- برای درمان چه بیماری به پزشک مراجعه کردید؟
+ افزودن نام بیماری
3- نتیجه درمان شما چگونه بود؟
* 4- لطفا تجربه درمان خود را از ویزیت پزشک بنویسید: کیفیت درمان، مدت زمان درمان، داروهای مصرفی و نحوه برخورد پزشک پاسخ به سوال الزامی است.
5- به موارد زیر بر اساس تجربه خود امتیاز دهید:
5:بیشترین 1:کمترین
برخورد مناسب پزشک
توضیح پزشک در هنگام ویزیت
مهارت و تخصص پزشک