promote
کاربر دکتر کتایون اعتمادی
عضویت به مدت:
8 ماه (از نوامبر 6, 2020)
عنوان کاربری:
متخصص
نام کامل:
دکتر کتایون اعتمادی
موقعیت:
وبسایت:
درباره:
توضیحات:
فعالیت توسط دکتر کتایون اعتمادی
امتیاز: 4760 رتبه (#10)
سؤالات: 0
پاسخ ها: 114
نظر ها: 0
آمار امتیاز دهی: 0
امتیازات ارسال شده: امتیازات مثبت:
0
امتیازات منفی:
0
امتیازات دریافت شده: امتیازات مثبت:
6
امتیازات منفی:
1