پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان شهید بهشتی آبادان

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

بیمارستان شهید بهشتی آبادان

آدرس

خوزستان - اهواز: خوزستان ، آبادان ، شهید بهشتی ، بیمارستان شهید بهشتی

تلفن

6153329401, 06153329400, 06153323095, 06153323094

لیست پزشکان بیمارستان شهید بهشتی آبادان

پزشکان


مشاهده بیشتر
لیست خدمات بیمارستان شهید بهشتی آبادان

خدمات


ویزیت

مشاهده بیشتر