پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
798 icon
سلیمه حاجی احمدی

سلیمه حاجی احمدی

شماره نظام پزشکی: ت2909
  • کارشناس ارشد علوم تغذیه

فعالیت های سلیمه حاجی احمدی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی سلیمه حاجی احمدی را داشته است.

نظرات در مورد سلیمه حاجی احمدی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی سلیمه حاجی احمدی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - خیابان مشتاق سوم-بلوار ارغوانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی درمانگاه قدیر