پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه


تهران - تهران: تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه همت، خیابان کتابی

تلفن

2123555

لیست پزشکان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

پزشکان


دکتر آرزو آسترکی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

جراح و فوق تخصص شبکیه

دکتر آرزو آسترکی

دکتر ابراهیم محمد نشتائی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ابراهیم محمد نشتائی

دکتر احمد جوادیان - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر احمد جوادیان

دکتر احمد علی فردوسی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر احمد علی فردوسی

دکتر ادیب طوسی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ادیب طوسی

دکتر اردشیر پاپی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر اردشیر پاپی

دکتر الحان دادگستر - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر الحان دادگستر

دکتر امید صالح پور - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر امید صالح پور

دکتر امیر فرامرزی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر امیر فرامرزی

دکتر امیر مجتبی فارسیجانی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر امیر مجتبی فارسیجانی

دکتر انوشیروان رحیمی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر انوشیروان رحیمی

دکتر بابک باب شریف - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر بابک باب شریف

دکتر بهروز منجی آزاد - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر بهروز منجی آزاد

دکتر بهزاد نیکبخت - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر بهزاد نیکبخت

دکتر بهزاد یخشی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر بهزاد یخشی

دکتر بهمن سلاح ورزی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر بهمن سلاح ورزی

دکتر پریسا اشتر نخعی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر پریسا اشتر نخعی

دکتر حسین حسن پور - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر حسین حسن پور

دکتر حسین ضیائی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر حسین ضیائی

دکتر حسین محمدربیع - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر حسین محمدربیع

دکتر حسینعلی شهریاری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر حسینعلی شهریاری

دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه

دکتر حمیدرضا قمری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر حمیدرضا قمری

دکتر دانیال نجدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر دانیال نجدی

دکتر زهره بهروزی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر زهره بهروزی

دکتر ژاله رجوی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ژاله رجوی

دکتر ساسان وجودی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ساسان وجودی

دکتر سیامک بلالی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سیامک بلالی

دکتر سید ابوالقاسم موسوی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید ابوالقاسم موسوی

دکتر سید احمد کشفی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید احمد کشفی

دکتر سید جلیل نقیب - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید جلیل نقیب

دکتر سید محسن علوی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید محسن علوی

دکتر سید محمد میرمحمدصادقی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید محمد میرمحمدصادقی

دکتر سید مرتضی میرعرب - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سید مرتضی میرعرب

دکتر سیداحمد جنابان - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر سیداحمد جنابان

دکتر شراره صفاپور - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر شراره صفاپور

دکتر عبدالزهرا شکری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر عبدالزهرا شکری

دکتر علی نیلی احمدآبادی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر علی نیلی احمدآبادی

دکتر علیرضا برادران رفیعی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر علیرضا برادران رفیعی

دکتر علیرضا رمضانی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر علیرضا رمضانی

دکتر علیرضا نادری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر علیرضا نادری

دکتر فاطمه مهدی پور - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر فاطمه مهدی پور

دکتر فرانک اثنی عشری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر فرانک اثنی عشری

دکتر فریبا عبدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر فریبا عبدی

دکتر فریده درودگر - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر فریده درودگر

دکتر کیومرث نوروز پور - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر کیومرث نوروز پور

دکتر ماندانا احمدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ماندانا احمدی

دکتر مجید محمدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مجید محمدی

دکتر محسن رحمتی کامل - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محسن رحمتی کامل

دکتر محسن کاظمی مقدم - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محسن کاظمی مقدم

دکتر محمد آریش - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمد آریش

دکتر محمد زارع - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمد زارع

دکتر محمد شیرخانلو - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمد شیرخانلو

دکتر محمد حافظ نوروزی زاده - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

دکتر محمد علی زارع مهر جردی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر محمد علی زارع مهر جردی

دکتر محمدحسین افتخاری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمدحسین افتخاری

دکتر محمدحسین دهقان فیروزآبادی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمدحسین دهقان فیروزآبادی

دکتر محمدرضا فرتوک زاده - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمدرضا فرتوک زاده

دکتر محمدکریم اسماعیلی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمدکریم اسماعیلی

دکتر محمدمهدی صدوقی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمدمهدی صدوقی

دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی

دکتر مرتضی انتظاری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مرتضی انتظاری

دکتر مریم روشنی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر مریم روشنی

دکتر مسعود سهیلیان - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مسعود سهیلیان

دکتر ملاحت ناسودیان - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر ملاحت ناسودیان

دکتر منصور مظفری - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر منصور مظفری

دکتر منصور همایونی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر منصور همایونی

دکتر مهدی رخصت یزدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مهدی رخصت یزدی

دکتر مهدی کفیلیان - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر مهدی کفیلیان

دکتر مهدی نیلی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مهدی نیلی

دکتر مهدیس میرزایی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر مهدیس میرزایی

دکتر مهرداد اخلاق پسند - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم پزشکی

دکتر مهرداد اخلاق پسند

دکتر مهرداد کریمی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مهرداد کریمی

دکتر مهرداد مهرآزما - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر مهرداد مهرآزما

دکتر ناصر وافی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر ناصر وافی

دکتر نجمه فولادگر - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر نجمه فولادگر

دکتر نسرین رفعتی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

اکولو پلاستیک

دکتر نسرین رفعتی

دکتر نسیم عمو هاشمی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر نسیم عمو هاشمی

دکتر نسیم کوهستانی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر نسیم کوهستانی

دکتر نوشین دادبین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر نوشین دادبین

دکتر نیلوفر رشیدی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر نیلوفر رشیدی

دکتر وحید احیائی قدرتی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر وحید احیائی قدرتی

دکتر وحیدرضا حکمت - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر وحیدرضا حکمت

دکتر هادی عبدی زاده - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر هادی عبدی زاده

دکتر هانیه زارعی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

بینایی سنجی

دکتر هانیه زارعی

دکتر هما طباطبائی - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

متخصص چشم

دکتر هما طباطبائی

دکتر یوسف بخشی زاده - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

چشم پزشکی

دکتر یوسف بخشی زاده

لیست خدمات بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه

خدمات


اصلاح عیوب انکساری (لیزیک و لازک)(شیفت صبح)

اصلاح عیوب انکساری(لیزیک و لازک) (شیفت عصر)

انحرافات و تنبلی چشم (شیفت صبح)

انحرافات و تنبلی چشم (شیفت عصر)

بینایی سنجی(تعیین نمره چشم)

شبکیه (شیفت صبح)

شبکیه (شیفت عصر)

قرنیه (شیفت عصر)

قرنیه (شیفت صبح)

ویزیت و بینایی سنجی

پلک و مجاری اشکی (زیبایی) (شیفت عصر)

پلک و مجاری اشکی (زیبایی)(شیفت صبح)

کاتاراکت (آب مروارید)(شیفت صبح)

کاتاراکت (آب مروارید)(شیفت عصر)

کلینیک انحرافات و تنبلی چشم

کلینیک اصلاح عیوب انکساری(لیزیک و لازک)

کلینیک شبکیه

کلینیک قرنیه

کلینیک پلک و مجاری اشکی(زیبایی)

کلینیک کاتاراکت(آب مروارید)

کلینیک گلوکوم و عصب بینائی(آب سیاه)

گلوکوم و عصب بینائی(آب سیاه) (شیفت صبح)

گلوکوم و عصب بینائی(آب سیاه) (شیفت عصر)

بستنبرای دانلود رایگان اپلیکیشن اندروید نوبت دهی کلیک کنید.